Home

User login

Băng Giảng

          Các băng giảng của quý Ni sư và quý vị ban giáo thọ được chia thành 2 mục; những bài pháp ngắn và dài.

- Những bài Pháp ngắn thường giảng cho quý Phật Tử trong một buổi nói chuyện.
- Những bài pháp dài được quý sư giáo thọ giảng trong các buổi khóa học dài hạng hoặc trong những chương trình tu học dành cho quý sư cô và quý vị Phật tử.


Ni Sư Như Đức
Trụ trì
Thiền Viện Viên ChiếuNi Sư Hạnh Huệ
Giáo Thọ
Thiền Viện Viên ChiếuNi Sư Thuần Tuệ
Trụ trì
Thiền Viện Diệu Nhân, (CA)Ni Sư Thuần Bạch
Phó trụ trì
Thiền Viện Diệu Nhân, (CA)


Sư Cô Hạnh Chiếu
Trụ trì
Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức