Home

User login

Ngũ uẩn giai không

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Quý sư cô.

Con có một thắc mắc xin được hỏi như sau:
Trong kinh có câu "Ngũ uẩn giai không".
Nhưng con thấy, khi có người mất thì thường có bàn thờ để cúng vong, nếu ngũ uẩn giai không thì việc cúng vong linh là đúng hay sai. Xin Quý sư cô chỉ dạy, giúp con hiểu rõ thêm về vấn đề này.

Xin chân thành cám ơn!

    Đáp:
    Nói “ngũ uẩn giai không” để chúng ta đừng chấp chặt, quá yêu quý thân này. Đó là phần tu tập của chính mình. Còn đối với người chết thì thờ cúng chỉ là lòng tưởng niệm, cúng cho ngũ uẩn của người đó. Cô không thờ cúng cũng là việc của cô, người khác thờ cúng là tấm lòng của người khác. Hai phương diện khác nhau. /NĐ