Home

User login

Liên Lạc

Thiền Viện Viên Chiếu

Ấp 2 Xã Phước Bình
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Việt Nam

Liên lạc qua điện thư:
tvvienchieu (at) gmail.com

- - - - -


Ban Phụ Trách Trang Viên Chiếu:

Âm thanh: Viên Tịnh
Kinh sách: Viên Ngộ
Phụ trách mạng: Viên Liên

Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar